• Polski
  • Lietuviškai

Chrzest

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i początkiem wspólnoty z Jezusem Chrystusem, odrzuceniem zła i grzechu, bramą do wspólnoty Kościoła i drzwiami do Królestwa Bożego, gdzie wszyscy się spotkamy jako członkowie jednej, miłującej się rodziny. Chrzest nie jest żadnym rodzajem czarów, które zapewnią dziecku zdrowie czy powodzenie w życiu. Rodzice naturalni i chrzestni, jak również pozostała rodzina i cała wspólnota Kościoła ma ochrzczonemu pomagać przykładem, modlitwą i troską by dary otrzymane od Chrystusa na chrzcie rozwinęły się, dały owoce i uczyniły ochrzczonego prawdziwie szczęśliwym. Dar Chrztu, podobnie jak dar życia, otrzymane z rąk Boga, są ostateczne. Chrzest pozostawia w człowieku niezatarty ślad tak, że nic nie jest w mocy zmienić tego, że ochrzczony jest dzieckiem Bożym.

 

Informacje dla osób pragnących ochrzcić swoje dziecko w naszym kościele

Chrzest dzieci do 7 lat

Aby dziecko zostało ochrzczone w naszym kościele, co najmniej 2 tygodnie przed dniem Chrztu należy w kancelarii parafialnej lub zakrystii ustalić datę i godzinę Sakramentu Chrztu. O chrzest proszą rodzice lub prawni opiekunowie. Prosimy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka i wypełniony formularza z danymi potrzebnymi do Chrztu.(Dokument w załączeniu).

Chrzest dzieci i młodzieży w wieku 7 lat i więcej

Dzieci i młodzież w wieku od 7 lat są chrzczone dopiero po ukończeniu programu przygotowania do chrztu i Pierwszej Komunii Świętej. Zajęcia przygotowawcze odbywają się od października do maja. Terminy zapisów ogłaszane są co roku we wrześniu (niedzielami) w kościele w czasie św. Msze św. i na stronie internetowej.

Chrzest dorosłych

W sprawie chrztu dorosłych prosimy o kontakt z dyżurującym w ciągu roku proboszczem parafii.

Rodzice chrzestni – kim mogą być i jakie są ich obowiązki
  • Mieć ukończone 16 lat, ma przyjęte sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • Jeśli rodzice chrzestni prowadzą życie rodzinne (oboje razem lub jedno z nich), muszą mieć przyjęty sakrament małżeństwa;
  • Mają pomagać rodzicom w rozwoju wiary i wspólnoty ochrzczonego dziecka;
  • Modlitwą towarzyszą nowemu chrześcijaninowi;
  • Wspierają własną odpowiedzialność duchową i pokrewieństwo z osobą ochrzczoną;
  • Wspierają swojego ochrzczonego syna lub córkę przez całe życie we wszystkich trudnościach i radościach;
  • Starają się uczestniczyć w życiu Kościoła, świętują niedziele, prowadzą życie chrześcijańskie i swoim przykładem pokazują drogę do życia z Bogiem oraz piękno i sens takiego życia.

Kto może udzielać chrztu?

Biskup, ksiądz lub diakon może udzielić chrztu w kościele lub kaplicy w wyznaczonym miejscu. Duchowny przewodniczy ceremonii, a obecni biorą w niej czynny udział odpowiadając na wezwania i modląc się wspólnie.

Gdy niemowlę jest w niebezpieczeństwie śmierci, każdy może ochrzcić, nawet jeśli jest nieochrzczony, ważne że jest gotów uczynić to, co Kościół czyni w chrzcie.

Gdy dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci i nie jest chrzczone przez członka duchowieństwa, musi on wypowiedzieć formułę trynitarną, gdy polewa główkę dziecka czystą wodą. Mówi się: „(imię dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Jeśli po chrzcie dziecko odzyska przytomność, należy poprosić kapłana o dopełnienie obrzędu chrztu przez namaszczenie dziecka olejem chrztu, wspólną modlitwę i błogosławieństwo dla całej rodziny.

Dane wymagane do Sakramentu Chrztu

Prosimy o wypełnienie informacji do chrztu i złożenie danych w kancelarii