• Polski
  • Lietuviškai

Šv. Benedikto medalionas

Šv. Benedikto madaliono naudojimas

Pagrindinis naudojimo tikslas – prašyti Dievo pagalbos ir palaimos per šv. Benedikto užtarimą įvairiuose reikaluose: prašant apsaugos nuo velnio ir tvirtumo pagundų metu, meldžiantis už ligonius, prašant laimingos ir ramios mirties, meldžiant taikos sau ir pasauliui. Kartu tai yra malda, atsisakant visokio blogio, prašant, kad Kristaus Kryžius būtų mūsų gyvenimo šviesa. Medalionas jį nešiojantiesiems nuolat primena ir dalyvavimą Kristaus kančioje ir aukoje, skatina pasiimti savo kryžių ir sekti Kristumi (plg. Mt 16,24).

Malda į šv. Benediktą

Šventasis Tėve Benediktai, pagalba tų, kurie į tave kreipiasi, priimk ir mane į savo globą. Apgink mane nuo visko, kas kėsinasi į mano gyvybę. Išmelsk man širdies gailesčio ir tikro atsivertimo malonę, kad atsiteisčiau už padarytas kaltes ir šlovinčiau bei garbinčiau Dievą per visas savo gyvenimo dienas. Vyre pagal Dievo širdį, prisimink mane prieš Aukščiausiąjį, kad atleidęs man nuodėmes mane išlaikytų gerame, neleistų man nuo Jo atsiskirti ir priimtų mane į išrinktųjų būrį kartu su Tavimi ir miniomis šventųjų, kurie pasiekė laimingą amžinybę.

Visagali amžinasis Dieve, šv. Benedikto, jo sesers Skolastikos ir visų šventųjų vienuolių nuopelnais ir pavyzdžiu atnaujink manyje savo Šventąją Dvasią. Suteik man jėgų kovoje su piktojo pagundomis, kantrybės gyvenimo varguose, išminties pavojuose. Padidink manyje meilę skaistumui, neturto troškimą, uolumą klusnume, nuolankią ištikimybę laikantis krikščioniško gyvenimo reikalavimų. Tavo sustiprintas ir brolių meilės palaikomas galėsiu su džiaugsmu tarnauti Tau ir kartu su visais šventaisiais pergalingai pasiekti Dangiškąją Tėvynę. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Simbolių reikšmės:

  • PAX (Pax) – Ramybė
  • C.S.P.B. (Crux Sancti Patris Benedicti)— Šv. Tėvo Benedikto kryžius
  • C.S.S.M.L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux)— Šventasis Kryžius tebūna mano šviesa
  • N.D.S.M.D. (Non Draco Sit Mihi Dux)— Demonas tenevadovauja man
  • V.R.S. (Vade Retro Satana)Eik šalin, šėtone!
  • N.S.M.V. (Nunquam Suade Mihi Vana)Man neįkalbinėk apgavysčių
  • S.M.Q.L. (Sunt Mala Quae Libas)Tai, ką man siūlai, yra blogis
  • I.V.B. (Ipse Venena Bibas) Pats gerk savo nuodus
Eius in Obitu Nostro Praesentia Muniamur
Savo buvimu šalia teapsaugo jis mus mirties valandą
 
 

Šventojo Benedikto medalionas – kryžius / Kas yra šventasis Benediktas? / Šv. Benedikto abato (egzorcistų globėjo) litanija

Daugiau informacijos:

https://www.egzorcistas.lt/sventojo-benedikto-kryzius/