• Polski
 • Lietuviškai

Jauno žmogaus sąžinės patikrinimas

Nuodėmių išpažinimas:

Jei žmogus, žinodamas apie sunkią nuodėmę, jos neišpažįsta per išpažintį, jo išpažintis yra šventvagiška ir negaliojanti!

Visas nuodėmes išsakome tiksliai, nuoširdžiai ir iki galo.

Išpažįstame konkrečius nuodėmingus veiksmus, o ne tik bendrus polinkius. Privalome išpažinti visas sunkiąsias nuodėmes, t. y. visus su svarbiu dalyku susijusius sąmoningus ir laisva valia padarytus veiksmus.

Tas, kas iš gėdos ar baimės nuslepia nuodėmę arba stengiasi sumenkinti jos sunkumą, bergždžiai bando apgauti Dievą.

 Užmiršus kurią nors sunkią nuodėmę, ją reikia pasakyti per kitą išpažintį:

Paskutinį kartą buvau išpažinties prieš…, šv. Komuniją priėmiau, skirtą atgailą atlikau, užmiršau tokią nuodėmę… Vėliau išpažinti kitas nuodėmes, padarytas po paskutinės išpažinties.

Kunigas besąlygiškai privalo saugoti išpažinties paslaptį!

Sąžinės patikrinimo pavyzdys:

 1. Ar išpažinties metu nuslėpėte kokią nors nuodėmę? Ar atidėjote atgailą iki mirties?
 2. Ar drąsiai tikėjote Dievo gailestingumu (pvz., nusidėsiu, nes Dievas vis tiek man atleis)?
 3. ar garbinate, garbinate svetimų religijų daiktus, žmones ar stabus?
 4. Ar turite kaukių, paveikslų, statulų ar simbolių, vaizduojančių svetimus kitų religijų stabus?
 5. Ar iškvietėte dvasių?
 6. Ar esate pasirašę (net ir juokaudami) cirografą (sutartį, kuria visiškai atiduodate save šėtono dispozicijai)?
 7. Ar naudojotės burtininko, aiškiaregio, šamano, bioenergoterapeuto paslaugomis?
 8. Ar šaukiatės Viešpaties Dievo vardo be priežasties?
 9. Ar vartojate vulgarius žodžius?
 10. Ar dalyvavote Mišiose kiekvieną sekmadienį ir šventą dieną (jei neturėjote jokių kliūčių, pavyzdžiui, dėl ligos ar kelionės)?
 11. Ar bent kartą per Velykas ėjote išpažinties ir priėmėte Komuniją?
 12. Ar pagal galimybes atlikote gailestingumo darbus sielai ir kūnui? (Kūno link: Pamaitink alkaną, pagirdyk ištroškusį, aprenk nuogą, priimk keliautoją į savo namus, paguosk kalinį, aplankyk ligonį, palaidok mirusį. Sielai: pamokyti nusidėjėlius, pamokyti neišmanėlius, gerai patarti abejojantiems, paguosti nuskriaustuosius, kantriai pakęsti skriaudas, mielai atleisti skriaudas, melstis už gyvuosius ir mirusiuosius)?
 13. Ar pagarbiai elgėtės su savo tėvais, šeima ir giminaičiais? Ar esate ką nors įžeidęs (pvz., žodžiu, veiksmu, elgesiu)?
 14. Ar suprantate, kad abortas (nekaltų negimusių kūdikių žudymas) yra nuodėmė?
 15. Ar suprantate, kad prezervatyvų ir kontracepcijos priemonių naudojimas (siekiant išvengti neštumo) yra nuodėmė?
 16. Ar žiūrite pornografinius filmus, erotines nuotraukas?
 17. Ar praktikuojate homoseksualumą?
 18. Ar esate piktnaudžiavęs savimi (mosturbacija, kūno išniekinimas ir pan.)?
 19. Ar esate gyvenęs (su vyru ar moterimi) kartu, kad susituoktumėte?
 20. Ar provokuojate kitus nusidėti?
 21. Ar pagilinote savo religijos žinias?
 22. Ar esate priėmę Komuniją nevertai (sunkios nuodėmės būsenoje)?
 23. Ar rodėte pagarbą Švenčiausiajam Sakramentui?
 24. Ar kasdien meldžiatės (už savo ketinimus, už gyvuosius, už mirusiuosius ir t. t.)?
 25. Ar jūsų malda kyla iš širdies, ar ji skirta „pasimelsti”? Ar meldžiatės „dėl akių”, kad visi matytų, koks esate pamaldus?
 26. Ar erzinote tikinčiuosius savo veiksmais ar elgesiu per Mišias (pvz., kalbėjimu per Mišias)?
 27. Ar melavote, apkalbinėjote, vogėte, pavydėjote, buvote tingus, godus, savanaudis? Kokiais būdais?
 28. Ar esate atkalbinėję kitus nuo dalyvavimo šventuosiuose sakramentuose?
 29. Ar abejojate Dievo, dangaus, pragaro, skaistyklos, šėtono egzistavimu ir kitomis tikėjimo tiesomis?
 30. Ar abejojate Dievo gailestingumu?
 31. Ar sąžiningai (kiek įmanoma geriau) vykdėte savo pareigas?
 32. Ar esate palaikęs kito žmogaus nuodėmę?
 33. Ar padarėte žalą kitam asmeniui, darbo vietai, įmonei (pvz., važiavote autobusu be bilieto)?
 34. Ar naudojote nepagrįstą smurtą prieš kitą asmenį?
 35. Ar esate naudoję smurtą prieš gyvūnus?
 36. Ar vartojate priklausomybę sukeliančias medžiagas (narkotikus, alkoholį, tabaką ir pan.)?
 37. Ar rūpinatės savo šeima?
 38. Ar esate vairavęs transporto priemonę (automobilį, motociklą, dviratį ir t. t.) pavartojęs priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio)?
 39. Ar esate suteikęs progų kitiems piktintis savo elgesiu (pvz., skatinate abstinenciją, bet piktnaudžiaujate alkoholiu ir pan.)?