KRIKŠTAS yra pamatinis sakramentas ir visų kitų sakramentų sąlyga.

Jis sujungia mus su Jėzumi Kristumi, įtraukia mus į išganomąją Jo mirtį ant kryžiaus, išvaduoja iš gimtosios nuodėmės valdžios bei visų asmeninių nuodėmių ir įgalina mus kartu su Juo prisikelti amžinajam gyvenimui. (Plačiau: KBK 1213–1216, 1276–1278; YouCat 194)

Informacija norintiems pakrikštyti vaiką mūsų bažnyčioje

Vaikų krikštas iki 7 metų

Norėdami pakrikštyti vaiką mūsų bažnyčioje, ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki Krikšto dienos, parapijos raštinėje arba zakristijoje turime susitarti dėl datos ir laiko rezervavimo Krikšto Sakramentui. Krikšto prašo tėvai arba teisėti globotojai. Su savimi turėti vaiko gimimo išrašą.

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresnių vaikų ir paauglių krikštas

Nuo 7 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai Komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta nuo spalio iki gegužės mėnesio. Registracijos laikas skelbiamas kiekvienais metais rugsėjo mėnesio Sekmadieniais bažnyčioje per Šv. Mišias ir internetinėje svetainėje.

Suaugusiųjų krikštas

Dėl suaugusiųjų krikšto prašome kreiptis į parapijos kunigą, jo budėjimo metų.

Krikšto Tėvai – kas gali būti ir kokios pareigos

  •  Būti ne jaunesni nei 16 metų, priėmę, Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus.
  •  Jei krikštatėviai gyvena šeiminį gyvenimą (abu kartu ar kažkuris iš jų), turi būti priėmę ir Santuokos sakramentą.
  •  Įsipareigoja padėti tėvams ugdydami krikšto vaiko tikėjimą bei bendruomeniškumą.
  •  Malda lydi naują krikščionį.
  •  Puoselėja dvasinę savo paties atsakomybę ir giminystę su pakrikštytu žmogumi.
  •  Visą gyvenimą palaiko savo Krikšto sūnų ar dukrą visuose sunkumuose ir džiaugsmuose.
  •  Stengiasi dalyvauti Bažnyčios gyvenime, švenčia sekmadienius, gyvena krikščionišką gyvenimą ir savo pavyzdžiu rodo kelią į gyvenimą su Dievu, atveria tokio gyvenimo grožį bei prasmę.