• Polski
  • Lietuviškai

Angelų vainikėlis prieš blogį

Per angelų tarpininkavimą apsireiškia Dievo garbė, buvimas ir transcendencija[1]. Lietuvių kalboje vartojamas žodis „angelas“ yra aiškinamas kaip „bekūnė, protą ir laisvą valią turinti būtybė; gera dvasia“[2], kuri šlovina Dievą, atstovauja Jam žemėje ir vykdo Dievo valią (per jų veikimą reiškiasi Dievo globa teisiesiems, bausmė nusidėjėliams ir kt.)[3].

Dievo sukurtoms dvasinėms būtybėms, tarnaujančioms Dievui ir žmonėms, Šventajame Rašte įvardinti yra priskiriami įvairūs pavadinimai: angelai, Dievo pasiuntiniai, Viešpaties angelai, dvasios, Dievo sūnūs, Dievo palydovai, šventieji, sargybiniai arba kunigaikščiai, dangiškosios arba Viešpaties kareivijos, dangiška kariuomenė ir kt.[4]

Taigi, angelams apsakyti yra vartojama daug terminų, o kai kuriems angelams yra priskiriami konkretūs vardai – Rapolas (Tob 12,6.15), Mykolas (Dan 10,13; Apr 12,7), Gabrielius (Dan 8,16; Lk 1,19).

[1] Plg. X. Léon- Dufour, ed., „Anioł“, in Słownik Nowego Testamentu, 132.

[2] J. Balčikonis, „ángelas“, in Lietuvių kalbos žodynas, I, 110.

[3] Plg. V. Ališauskas „ángelas“, in Visuotinė Lietuvių Enciklopedija, I, 510.

[4] Plg. J. Burkus, Du pasauliai, 33.

Krepinys į Šventąjį Arkangelą Mykolą

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje;

būk apsauga nuo piktų velnio kėslų ir žabangų.

Nuolankiai maldaujame, kad Dievas jį sutramdytų,

o tu, dangaus kareivijų Vade,

dieviška galia nublokšk į pragarą

šėtoną bei kitas piktąsias dvasias,

kurios klajoja po pasaulį,

siekdamos pražudyti sielas. Amen.

Malda paimta iš apeigyno „Egzorcizmai ir kiti maldavimai“

Angelų vainikėlis prieš blogį

Pirmasis pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam serafimų chorui, tegul Viešpats padaro mus vertais degti tobulos meilės ugnimi. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ pirmajam angelų chorui.

Antrasis pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam kerubinų chorui, tegul Viešpats suteikia mums malonę palikti nuodėmių klystkelį ir žengti krikščioniškos tobulybės keliu. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ antrajam angelų chorui.

Trečiasis pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam sostų chorui, tegul Viešpats įkvepia į mūsų širdis tikro ir nuoširdaus nusižeminimo dvasią. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ trečiajam angelų chorui.

Ketvirtasis pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam viešpatysčių chorui, tegul Viešpats suteikia mums malonę valdyti savo jausmus ir tvardyti savo blogas aistras. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ ketvirtajam angelų chorui.

Penktas pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam galybių chorui, tegul Viešpats teikiasi apginti mūsų sielas nuo velnio pinklių ir gundymų. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ penktajam angelų chorui.

Šeštas pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam valdžių chorui, tegul Viešpats neleidžia mums pasiduoti pagundai ir apsaugo mus nuo pikto. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ šeštajam angelų chorui.

Septintas pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam kunigaikštysčių chorui, tegul Viešpats pripildo mūsų sielas tikro ir nuoširdaus paklusnumo dvasios. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ septintajam angelų chorui.

Aštuntas pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam arkangelų chorui, tegul Viešpats suteikia mums ištvermės tikėjime ir visuose geruose darbuose, kad laimėtume rojaus garbę. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ aštuntajam angelų chorui.

Devintas pasveikinimas:

Užtariant šventajam Mykolui ir dangiškajam angelų chorui, tegul Viešpats suteikia mums jų apsaugą šiame mirtingame gyvenime, o po mirties palydi į amžinąją garbę danguje. Amen.

1 „Tėve mūsų“ ir 3 „Sveika, Marija“ devintajam angelų chorui. 

1 „Tėve mūsų“ šv. Mykolo garbei, 1 „Tėve mūsų“ šv. Gabrieliaus garbei, 1 „Tėve mūsų“ šv. Rapolo garbei, 1 „Tėve mūsų“ angelo sargo garbei. 

Melsimės: Šlovingas šventasis Mykolai, dangaus kareivijų vade ir kunigaikšti, ištikimas sielų sarge, sukilusių dvasių nugalėtojau, Dievo namų tarne, nuostabusis mūsų vade po Jėzaus Kristaus, tau suteikta didybė ir galia, todėl teikis išvaduoti mus nuo visokio blogio ir mums, kurie pasitikėdami kreipiamės į tave ir pasikliaujame tavo neprilygstama apsauga, padėk kasdien vis ištikimiau tarnauti Dievui.

Vadovas: Melski už mus, šventasis Mykolai, Jėzaus Kristaus Bažnyčios kunigaikšti.

Visi: Kad taptume verti Jo žadėjimų.

Melsimės: Visagali, amžinasis Dieve, kuris dėl savo nuostabaus gerumo ir gailestingumo visų žmonių išganymui išsirinkai šlovingąjį arkangelą šventąjį Mykolą savo Bažnyčios kunigaikščiu. Meldžiame Tave, leisk mums būti vertais jo maloningos globos ir apsaugos nuo visų mūsų priešų, kad mirties valandą nė vienas iš jų nesiartintų mūsų varginti. Malonėk užtikrinti, kad jis nuvestų mus į Tavo visagalės ir kilnios didybės akivaizdą. Dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Amen.

Paimta iš knygos „Maldos apsisaugoti nuo velnio ir blogio su Gabriele‘io Amortho pratarme“, 2017